“Puteri” Jamilah – Agi Mayuh Pasal Sida Taib Sebilik Dibantaika

Baju kot bulu enggau intan belian – sekali ke semua nya ulih nyadika iya siku Anak Raja?

Sarawak Report ulih mantaika pasal pendiau enggau ulah anak indu Taib ti benama Jamilah ti kala bulih buah ayah tauka gela “Puteri Jamilah” lebuh iya belajar ba sebengkah kolej di menua Kanada, ketegal pengaya apai iya.

Bala bakih ti sama besekula enggau iya di Universiti Carlton di menua Ottawa Kanada nya alit bendar ati ke gaya pengaya ti ngelingi nembiak indu nya, gari, perengka pengias tubuh ti dikena enggau rumah iya, lalu ari nya sida ngaga buah ayah iya “anak raja” Jamilah ke iya.

Baka ti kala dipadahka bala bakih iya ngagai Sarawak Report nya nambahka kelulu bala sida Taib sebilik ti idup baka raban raja ti enda ulih diseliahka.

Beberapa hari dulu ari tu kitai sama ninga dua iku petunggal Kepala Menteri Taib bisi diayanka nengah video NGO ti endur seduai ngumbai bala orang seruran ngumbai sida sebilik nya “raban raja”, diumbaka bala orang bansa asal ti idup merinsa, lalu ngumbai sida nya numpang, tauka ngampar ba tanah diri empu, ti seruran andal sereta “ngarapka pemeri ti diulurka ngagai sida” tiap kali sida mansa menua orang bansa asal nya.

Penerang pasal pengaya Jamilah lebuh umur iya agi biak bendar nya mega udah ditemu enda senutuk enggau penerang ari apai iya Taib ti madahka Jamilah nya udah nyadi kaya “laban anak iya nya siku orang ti pintar sereta kih ngulihka pemisi ke diri empu”.

Begambar sama enggau menyadi apai iya, Raziah – siku agi orang indu ari raban sida Taib sebilik ti rindu ngena perengka pengias tubuh ti berega mar datai ke beratus-juta ringgit?

Ba sebengkah penerang Taib udah berupai nyida sereta enggau jaku sumbung madahka bala anak iya empat iku nya (nyengkaum sida sebilik ti bukai) diatu nyadi kaya laban sida ngena untak sida ngereja pengawa lalu ukai ketegal duit tauka peluang ti diwaris sida.

Udah nya iya ngetuk-ngetuk pala iya dikena iya nerangka bala orang ti enda bulih pengeraja baka sida sebilik nya laban “sida nadai ngembuan (untak) nya ditu, nadai utai ulih japai”.

Sumbung enggau bula?

Taib udah ngeleseka semua orang ti seranta di Sarawak, ti endur iya ngumbai sida nya tau nyadi kaya baka anak indu iya nya enti sida enda kelalu beli!

Tang asil pansik kami ngamatka Taib udah nugungka pengeraja ke sida sebilik enggau chara ngeruga pengeraja asal ari menua iya empu, lalu enda beranakka pengeraja nya dikena ngemansangka pengawa pelajar sekula, atur nyaga pengerai mensia mayuh, atur pekara berumah enggau peluang bekereja ke bala rakyat ba menua iya empu.

Kami deka mansutka siti jaku tanya. Enti Jamilah udah nyadi kaya ketegal pengawa iya empu, baka ni iya ulih ngalitka ati bala bakih ti sama belajar enggau iya ngena pengeraja iya nya, taja pan iya bedau nembuka pelajar iya lalu bulih pengawa ke iya empu?

Utai ti patut diberika ngagai siku anak raja lelaki? – Pemeri ari Jamilah ngagai sulu ati iya Sean Murray, sebuah kerita Mercedes Convertible taun 1983 sepengudah seduai jadi melaki bini lalu ti endur Sean masuk pengarap Islam ninggalka pengarap Katolik.

Kerita berega mar Mercedes Convertible 1983 ke sulu ati iya, Sean, sebengkah pemeri hari jadi ari Jamilah

 

 

 

 

 

 

Kot bulu enggau perengka pengias tubuh ti berega mar – raban Murray sebilik tu ngentapka diri di Kanada nguan rumah lumur dua pemadu mar di menua nya.

Dikena iya nyeliahka jaku tuduh orang, Taib madahka Jamilah belabuh nugungka pengaya iya empu di Kanada lebuh iya benung belajar din dalam taun 1983, enggau chara belabuh bejalaika “dagang ti mit-mit” ngena duit pinchin iya ti udah badu nyadi menteri ari Perintah Besai suba.

Tang iya udah enda nusui enggau silik pasal ‘bayar pinchin’ ti diterima iya ti mayuh bendar nya tauka berapa penyuah pinchin nya dibayar ngagai iya, tauka ni penyampau semua pinchin nya.

Tang bala bakih ti sama belajar enggau iya udah ngamatka penerang ti madahka Jamilah endang udah dipeda baka pendiau anak orang ti kaya-kaya taja pan lebuh umur iya agi bebelas taun, lalu sida mega madahka baka ni iya udah nguji ngulihka ati sulu iya, ti diatu nyau nyadika laki iya, Sean Murray, ngena pemeri-pemeri ti berega mar-mar.

Nitihka penerang bala bakih iya, Jamilah meli sebuah kerita Mercedes Convertibles siri taun 1983 nyadika pemeri ke tanda pengerindu iya ngagai Sean.

 

Taja pan udah masuk pengarap Islam tang Hisham (Sean) Murray mengkang nyadika siku orang ti suah meri bantu ngagai sebarang pengawa gerija raban Katolik raban bansa Irish di Ottawa ti endur iya enggau bini iya Jamilah nyadika bala orang ti benama di pelilih menua nya.

Penerang tu senutuk bendar enggau asil pansik Sarawak Report ti ngamatka pasal kompeni seduai melaki bini di Ottawa nya, Sakto Development Corporation, ke bendar iya udah ditumbuhka dalam taun 1983 ari bantu Onn Mahmud ti menyadi Taib, sama-sama enggau bala anak Taib ti benung belajar dalam kolej maya nya, iya nya Jamilah enggau Mahmud Abu Bekir.

Penerang tu udu belaban enggau cherita ti kala dipansutka dulu ari tu ti madahka kompeni Sakto nya sebengkah ‘kompeni ti ditumbuhka raban sida Murray sebilik, baka ti kala diaku apai Sean Murray enggau menyadi sapit iya.

Sepengudah seduai jadi melaki bini, Sean lalu diatur mangku pengawa ngadi pengarah dalam beberapa iti kompeni enggi sida Taib di sebelah menua Australia enggau Amerika, ti endang nadai kala ngembuan sebarang kaul enggau semua kompeni ti ditumbuhka nya.

Taja pan baka nya, Sean diatu nyadi siku ari orang ti ngepunka empayar reta di menua Kanada ti bisi anak kompeni enggau ngembuan share di UK, US enggau menua-menua bukai di Eropah. Diatu mayuh bendar raban sida Murray sebilik bekereja ba kompeni ti ditumbuhka ngena duit ulih ari penyalah makai suap ba pengawa ngulihka kayu batang enggau ngeruga kampung ti beduduk ba konsesyen-konsesyen di menua Sarawak.

Siku tuai bilik ari raban peturun raja, tauka semina pengemata reta Taib di menua tasik?

Ke bendar iya, semua duit dikena ngaga pengeraja sida sebilik nya datai ari Taib empu, ti diatu udah begela orang politik pemadu kaya di menua Malaysia. Pengaya Taib endang nyengala bendar datai ari duit suap ulih ari pengawa ngeruga kampung enggau temuda orang bansa asal di Borneo.

Pengaya nya ukai reti iya beduduk ba pangkat raja

 

Rumah lumur dua pengabis mar di Kanada – rumah Jamilah

Kelulu Jamilah ti neresa pengidup baka orang ti kaya raja nya mega diasaika bala menyadi lelaki iya, Mahmud Abu Bekir enggau Sulaiman Abdul Rahman, ti endur dua iku lelaki nya udu rinduka pengidup kaya enggau kerita berega mar ti laju-laju.

Menyadi Jamilah ti benama Sulaiman Abdul Rahman nya rindu bendar dikumbai orang ‘anak raja’ ti endur iya kala ngelanggur deka meli kompeni Bugatti (kompeni ti ngaga kerita berega mar ti dikerinduka iya) lalu beniat deka mindahka palan pengaga kerita nya ari menua Itali ngagai menua Sarawak!

Bala pemacha patut agi ingat ke batang gaji menteri ti diterima Taib dikena iya ngidupka bini enggau bala anak iya nya semina RM12,000 sebulan.

Duit ti lebih nya datai ari semua utai ti endang enggi rakyat iya empu ti diatu udah nyadi sebuah ari dua buah menua pemadu miskin di Malaysia ba per kapita.

Kaya sekaya, raja seraja

Jamilah enggau Hisham Murray majak betambah nyadi kaya sekaya udah bekau seduai ditikahka jadi melaki bini suba. Jamilah di begela siku ari orang pemadu kaya di menua Kanada jarang bendar dipeda ngena perengka pengias tubuh ti besaiz besai-besai ba dua bengkah pengerami ti enda sama endur. Pengamat tu ditemu ari gambar ti diambi bala tukang gambar ti seruran begigaka berita pemindah bala orang ti benama-benama di menua nya.

Bala anak jamilah enggai Hisham Murray mega suah dipeda nuliska tweet sida pasal pengerindu sida ke anak jelu kuda, belayar ngena kapal enggau mega mindah-mindah ngelantangka ati maya peremisi ke menua British Virgin Islands ti tebilang nyadika menua endur nemuai di menua tasik.

Nama kebuah milih British Virgin Islands?

Jamilah bisi megai mayuh share dalam enda kurang ari 84 buah kompeni ti besai-besai enggi sida sebilik ti bepalan di menua Sarawak ti bulih lisin enggau konsesyen sereta mega kontrak besai-besai ari perintah Sarawak.Kompeni-kompeni nya nyengkaum CMS ti endur iya megai share pemadu mayuh, taja pan iya enda kala ngentapka diri tauka bekereja di Sarawak kenyau ari iya belajar ke menua Kanada urung taun-taun 1980-an nyentuk ke iya belaki sereta datai ke diatu.

Ba main ti penuh fantasi – ‘Puteri’ Jamilah ngeluluka diri nyadi penyadi Diana Ross.

Baka ni iya ulih ngereja semua utai nya?

Lalu taja pan Taib rindu bendar ngeluluka diri ngumbai diri enggau sida sebilik nya orang ti enda kala bedagang di menua Sarawak, tang kenu ku iya, iya rindu agi bedagang di sebelah menua ti udu enchabar pemandai sida dikena besemekih enggau orang bukai ari menua iya empu. Jamilah enggau laki iya Sean enda mukai-mukai nyadi waris ke pengawa dagang sida sebilik ba pengawa ngemansangka kandang endur ti dikumbai “Isthmus” di Kuching, Sarawak.

Tang bala orang ti bisi kuasa bempu tanah ba kandang endur nya udah dipejal ninggalka menua nya ari asuh perintah lalu dibayar pampas ti enda besai, lalu udah nadai peluang bekereja ngulihka bagi dalam konsesyen di endur nya.

Engka sida nya tau dikumbai raban “orang numpang” tauka “ngampar” atas tanah diri empu?

Terang bendar mih sida nya enda ngembuan untak tauka akal runding ti sebanding enggau untak sida Taib sebilik.

Reta pengeraja ti baru dibantaika di menua Kanada 

Sebuah rumah berega mar dikena maya peremisi ti melepung ba tebih tasik di kanada ti endur sida Taib ngembuan 300 ekar tanah.

Dulu ari tu, raban sida Murray sebilik udah dibantaika ukai semina nyadika waris mayuh bengkah kompeni enggau pegai share di menua Sarawak aja, tang mega dalam kompeni Sakto/Citygate di Kanada, kompeni Sakti di US enggau kompeni Ridgeford Properties di London, semua kompeni nya nyadika pengemata ke reta pengeraja enggau reta dagang beungkus beratus juta ringgit ke kompeni-kompeni sida ti bukai.
Di menua Australia mega sida bisi megai mayuh share lalu nyadi raban pengarah ke kompeni Sitehost, iya nya sebengkah kompeni reta ti besai di Adelaide.

Sehari tu, raban NGO Switzerland, Bruno Manser Fund mega bisi mantaika sida Taib sebilik tu ti rindu ngelantangka ati sereta berami, nyadika seraban orang ti bempu reta 300 ekar pemesai enggau sebuah rumah berega mar di Howe Island ba menua St Lawrence Thousand Island ti endang ditagaka raban orang ti kaya-kaya diau.

Jamilah enggau Sean Murray ti udah tebilang nyadika orang pemadu kaya di Kanada ti mega kala dipeda meri pemeri ari pemisi seduai. Lebuh maya peremisi menua Malaysia, Jamailah bisi dipeda nemuai ngagai opis Duta Ottawa betemu enggau raban nembiak Malaysia ti belajar din lalu nyuaka pemeri RM50 ke siku-siku bala nembiak dia.

Pengawa nya dipeda baka ti mentas enggau raban nembiak, tang terang bendar duit nya enda patut disuaka Jamilah pia aja. Tang duit nya ti datai ari pengawa ngeruga kampung enggau rampa menua di Sarawak ngena konsesyen-konsesyen enggau kontrak-kontrak ti datai ari perintah Sarawak ti betuaika apai iya, Taib Mahmud.

Jaku-jaku tanya semakin nambah pasal ari ni penatai pengeraja Jamilah ba bala bakih sida ti sama-sama kaya. Sebedau jadi ke laki Jamilah, Sean Murray endang datai ari ruang bilik orang ti jelan iya pengidup, tang udah nya pengaya iya nyadika jaku tanya bala bakih iya mega. Diatu raban bakih seduai iya udah majak mereti ke semua reta enggau rumah ti dibeli seduai enggau sida sebilik nya endang datai ari asil tanah enggau rampa kampung menua Sarawak.

Your views are valuable to us, but Sarawak Report kindly requests that comments be deposited in suitable language and do not support racism or violence or we will be forced to withdraw them from the site.

Comments

Scroll to Top