Baka Ni Sida Taib Sebilik Numbuhka Sekim Rumah Berega Mar Berindik Ba Nasit Raban Orang Ti Seranta

Rumah betanda-rega setengah juta ringgit digaga CMS ba Bandar Samariang
Rumah betanda-rega setengah juta ringgit digaga CMS ba Bandar Samariang

Kompeni enggi sida Taib sebilik, CMS, udah gaga bendar ati ngayanka isi “bank tanah sida ti besai rampa” dalam repot taun sida ti udah belabuh nyual rumah ba rega bepuluh-puluh juta di Kuching.

Palan-palan dagang enggau sekim berumah berega mar mega sama dikemansangka ba atas dua iti kandang endur ti besai, Bandar Samariang, ti endur CMS bisi 5,200 ekar pemesai tanah, beungkus setengah billion ringgit, lalu mega di Isthmus Kuching, ti endur rega tanah dia jauh mar agi.

Tang, baka ni chara CMS bulih tanah tu lalu sapa raban orang ti udah bulih penguntung ari pengawa tu?

Diatu Sarawak Report bisi bulih penerang ti tau ngasuh mayuh orang tekenyit ati, baka ni Taib enggau sida sebilik ngulihka untung ari tanah tu, ti udah dirampas (leka jaku ti ofisyel nya ‘magi’) ari bala orang asal menua tebal agi sida nya seranta, enggau tanah menua.

Kami ngatur tu dikena mantu raban orang ti seranta

Kepala Menteri nya kala becherita ari pun endur iya ti madahka tanah di endur nya tusah sereta mar dikemansangka, tang diatu, kenu ku iya, kompeni sida sebilik manah ati ngiga chara dikena nuduhka sekim pengawa berumah ke raban orang ti seranta.

Dalam taun 2001 suba, iya kala madahka pasal CMS ngereja tu ba Bandar Samariang, lebih “ke pemanah semua orang” enggau “enda ngulihka untung ti mayuh”, laban kompeni kontraktor bukai udah enggai masuk ba pengawa dagang ti mai pengerugi nya!

Mentas amat orang tuai siku tu!

Onn Mahmud ti menyadi lelaki Taib, nyadika Kepala Eksekutif lalu pemegai syer lebuh maya nya suba
Onn Mahmud ti menyadi lelaki Taib, nyadika Kepala Eksekutif lalu pemegai syer lebuh maya nya suba

Tang utai ti ngalitka ati nya, CMS nadai nyebut pasal gaya tanah ti enda manah nya. Tu engka, enti enda pia, laban tiap buah menua di serata dunya tu udah nemu, ngemansangka kandang endur ti bepaya rau nya udah enda dikemendarka agi, laban irau ke pengerusak ti tau nuntung rampa menua.

Dikena nemu pasal rega tanah lebuh maya diserahka ngagai CMS nya nyadika kelulu dikena mantu raban orang ti seranta, perati berita ke baru diatu nya madahka kompeni nya udah mutuska penemu sida nyual sebengkah kandang menua 500 ekar pemesai ba rega lebih RM45 juta ngagai kompeni Sentoria Group dikena ngaga sebuah taman tema.

Enggau enda mukai-mukai, enda lama udah nya, datai sebuah kompeni pengawa berumah ti bisi ditemu besedia, ukai semina deka belabuh ngereja pengawa ngemansangka tanah nya, tang sida mega sanggup mayar rega ti tinggi ke plot tanah nya.

Tang lebuh maya nya duit rega tanah nya udah dipasukka dalam CMS, ukai ngagai wang turu perintah tauka ngagai bala orang ti kala bempu tanah ti udah ‘dibagi’ nya.

Berebak enggau nya CMS undah mujur ngulihka tanah nya enggau nadai bebayar, iya nya ti dipegai lalu dipejalaika menyadi Taib empu, Onn Mahmud, lalu enda lama udah nya diserahka ngagai niang bini Taib lebuh iya agi idup suba, enggau siti jaku tangkan, jemah ila tanah nya deka dipeduaka ngagai empat iku bala anak Kepala Menteri nya empu.

Nadai jaku tanya ba senentang penyalah nepotisma!

Nginsap duit ari wang turu orang ti pinchin

Robert Geneid, Kepala CMS Property Development ti mega laki baru menyadi indu Taib, Raziah Mahmud
Robert Geneid, Kepala CMS Property Development ti mega laki baru menyadi indu Taib, Raziah Mahmud

Tang, utai ti nyata nya, sida Taib sebilik endang ukai deka beranakka duit sida ba pengawa mantu raban orang ti seranta ngena ‘sekim pengawa berumah berega murah’.

Ba penemu sida, manah agi sida ngena pengaruh sida ngansak Wang Turu Pengereja Pengawa (EPF) ti dikemataka perintah nya meranakka duit.

Tambah mega wang turu dalam EPF nya suah udah dikena ba projek-projek ti dikerinduka sida enggau enda badu-badu dikena meri penguntung ke bala orang politik BN, reti nya bala orang pengereja pengawa deka nerima duit pichin sida ti jauh mimit ila, taja pan sida udah dipejal mayar sebagi ari empat bagi duit gaji sida tiap bulan ngagai wang turu EPF ti dikemataka perintah nya.

Enggau chara nya, EPF udah dibai enggau chara pejal bedagang-kunsi enggau CMS ba “sekim pengawa berumah berega murah” di Bandar Samariang.

Tang, ke bendar iya, ba pun projek pengawa berumah berega murah nya semina dilanggurka dikena ngaga sebagi ti mit ari projek nya. Terma-terma asal dalam sempekat nya, munyi ti diterangka dalam repot-repot taun CMS empu, ti endur sebagi ari tiga bagi kandang endur nya ditagaka ngagai raban orang ti kurang penatai-pemisi.

Sekim pengawa berumah ke raban orang ti seranta?
Sekim pengawa berumah ke raban orang ti seranta?

Lebih ari kandang menua ti besai agi nya deka dikemansangka nyadi palan dagang ti sereba mansang.

Dalam repot taun CMS ke taun 1997 sida, dia sida enda malu nyebut pasal pengawa ti ngambi untung ba pengawa ngaga projek berumah ti ke diatu, tauka nyebut pasal juluk ati Opis Pemansang Reta sida ti baru, ti betuaika laki baru menyadi indu Taib, Raziah Mahmud, iya nya Robert Geneid, peranak Australia ti datai ari menua Lebanon.

Repot nya mega bisi madahka Komisyen Pengawa Berumah enggau Pemansang Menua Sarawak udah diasuh meli sebarang ‘sekim pengawa berumah ti murah’ ti dikeluarka CMS, sereta nentuka pengawa nya tetap nguntungka.

Enggau nya, ke bendar iya, bisi 4,000 unit rumah berega murah udah dipasukka ngagai renggat terubah projek nya, ke semua iya dipedagangka enggau chara ti chakah, sebedau CMS nyingkang jauh agi ngagai pengawa ngaga sekim berumah “berega jelan pemar”, ti endur ke semua unit rumah dia abis dijual enggau jampat ba rega ti manggai setengah juta ringgit sebuah!

Langgur Renggat I Bandar Samariang

Renggat 1 – nyengkaum 4,000 unit rumah berega murah ti dijamin deka dibeli opis Komisyen Pengawa Berumah
Renggat 1 – nyengkaum 4,000 unit rumah berega murah ti dijamin deka dibeli opis Komisyen Pengawa Berumah

Ke bendar, perintah udah chakah bendar begaga perengka diguna baka jalai alun enggau perengka ti bukai ba endur nya, ti udah nyadika pemansang ba endur nya mansang mar.

Tang Kepala Menteri nya tetap ngemendarka pengawa nyerahka projek nya ngagai kompeni sida sebilik beduduk ba nasit raban orang ti seranta di Kuching! Tang, atur pengawa ngerampas tanah pemadu besai ari bala orang Sarawak tu semina baru ngepunka cherita baka ni sida Taib sebilik nugungka pengeraja sida ari projek ti bansa tu.

Ba ‘renggat 2’ repot bepansik kami tu, kami deka nyidi baka ni tiap iku sida Taib sebilik ngena projek pengawa berumah tu ngemansangka pengawa dagang sida empu, enggau chara ngeruga pengidup raban orang ti seranta di Bandar Samariang.

“Kandang nengeri ti baru ti meri jaku semaya ngemanahka sistem jalai alun ti deka dikemansangka entara tengah-tengah enggau adap Selatan nengeri Kuching” Borneo Post
“Kandang nengeri ti baru ti meri jaku semaya ngemanahka sistem jalai alun ti deka dikemansangka entara tengah-tengah enggau adap Selatan nengeri Kuching” Borneo Post

 

Your views are valuable to us, but Sarawak Report kindly requests that comments be deposited in suitable language and do not support racism or violence or we will be forced to withdraw them from the site.

Comments

Scroll to Top